Zákaznícka linka: +421 940 410 410

Publikované 13. februára 2024

Každý podnikateľ v začiatkoch svojho podnikania rieši mnohé povinnosti. Jednou z tých najdôležitejších je aj používanie registračnej pokladne a s tým spojená evidencia tržieb. Povinnosť každého podnikateľa evidovať svoje tržby upravuje zákon  298/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Na základe tohto zákona má, až na pár výnimiek každý podnikateľ povinnosť evidovať svoje tržby a zasielať ich na portál Finančnej správy (ďalej FS). Čo je to eKasa, ako funguje odosielanie tržieb na Finančnú správu a aké sú výnimky používania eKasy? Prečítajte si článok a dozviete sa viac.

Čo je vlastne eKasa?

eKasa alebo ORP (Online registračná pokladnica) je každá pokladnica, ktorá je napojená na portál Finančnej správy a podnikateľ tak môže zaznamenávať svoje tržby a následne ich zasielať na portál FS. Ak chce byť dodávateľ pokladníc napojený na portál FS a predávať certifikované pokladnice, musí splniť požiadavky na ERP a prejsť certifikáciou. Na slovenskom trhu je ich mnoho a jedným z nich je aj Papaya POS. Všetky si môžete pozrieť napríklad na webe Finančnej správy.

Každá eKasa má zabudované CHDÚ alebo chránené dátové úložisko, kde sa uchovávajú všetky transakcie a tržby, ktoré prejdú pokladňou. Zabraňujú tak nekalým praktikám podnikateľov, ktorí zámerne neevidujú svoje tržby. Vďaka CHDÚ sa celá evidencia tržieb zasiela na portál FS vždy, keď je pokladnica online – to znamená, že aj v prípade, ak pokladňa nie je pripojená na internet, podnikateľ sa nemusí obávať, že sa jeho evidencia tržieb neodošle na Finančnú správu.

TIP: Ak máte svoj vlastný registračný program, ktorý dlhodobo používate, zákon o využívaní ERP taktiež upravuje a myslí aj na túto situáciu. Pripojená samostatná fiškálna tlačiareň je v tomto prípade taktiež dostačujúcim doplnkom, ako byť v súlade so zákonom.

VRP alebo alternatíva k eKasa pokladnici

Virtuálna registračná pokladnica (VRP) je bezplatnou aplikáciou Finančnej správy a je prijateľnou alternatívou eKasy. Je možné ju využívať na mobile či tablete a spolu s eKasa tlačiarňou je tak podnikateľ v súlade so zákonom o používaní ERP. Využívanie VRP však má aj svoje úskalia – musí byť neustále online, je vhodná iba pre malých podnikateľov s menším množstvom tovaru a podobne. Viac k tejto téme sme sa venovali v našom predošlom článku.

 

Kto má povinnosť využívať eKasa pokladňu a kto má výnimku?

Povinnosť využívať eKasu má každý podnikateľ, ktorý:

– prijíma platby z predaja tovaru alebo z poskytovania služieb na predajnom mieste na území SR v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom, ktorý nahrádza hotovosť,

– prijíma platby bezhotovostným prevodom na svoj účet,

– prijíma platby ako preddavok.

Povinnosť zaznamenávať svoje tržby podľa zákona nemá podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz.

Kto má výnimku z používania eKasy?

Povinnosť využívania eKasy podľa tohto zákona sa nevzťahuje na predaj:

– Cenín

– Mincí z drahých kovov

– Poštových cenín na filatelistických burzách

– Tovaru prostredníctvom predajných automatov

– Tovaru na dobierku

– Doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb

– Tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej a autobusovej dopravy, v leteckej a vodnej doprave

– Živých zvierat okrem akváriových rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov a iných hlodavcov

– Tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodovú sieť elektrickej energie

– Tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov

Taktiež sa tento zákon nevzťahuje na služby poskytované:

– Fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržby fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ŤZP

– Vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodovú sieť elektrickej energie

– V rámci praktického vyučovania žiakov

– Prostredníctvom predajných automatov

Aké ďalšie povinnosti ukladá zákon?

Vklad hotovosti do pokladnice – každý vklad hotovosti do pokladnice musí byť taktiež zaevidovaný v rámci ERP s vyhotovením dokladu ako „VKLAD“

Neplatný doklad – označiť každý doklad ako „NEPLATNÝ DOKLAD“ v prípade, ak ho zaznamenáva v rámci skúšobnej prevádzky, po uvedení ERP do prevádzky alebo po jej oprave, v rámci zaškolenia inej osoby alebo doklady, za ktoré nie je prijatá platba

Po zaevidovaní tržby ihneď odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad (Téme, čo musí obsahovať pokladničný doklad sme sa venovali v našom predošlom článku)

Kedy má eshop povinnosť využívať eKasu?

Podnikateľ, ktorý prevádzkuje internetový obchod je povinný využívať eKasu v prípade, že za zakúpený tovar obdržal hotovosť alebo iné platobné prostriedky nahrádzajúce hotovosť (napr. prijal platbu kartou).

Ide o situácie, kedy si spotrebiteľ objednal tovar na internetovom obchode a ako možnosť doručenia si zvolil osobný odber priamo na predajnom mieste alebo ak si tovar (napr. donáška jedla) objednal priamo k sebe domov, kde následne na dobierku zaplatí pri preberaní tovaru.

V akých situáciách eshop nemusí zaznamenávať svoje tržby pomocou eKasy?

Podnikateľ má povinnosť využívať eKasu a zaznamenávať svoje tržby v prípade, ak bol tovar:

Zaplatený bezhotovostne – prostredníctvom internet bankingu alebo bankovým prevodom na účet

Ak bola platba za tovar prevzatá inou osobou – kuriérom, prepravcom či na pošte

Zdroj:

Finančná spáva – Metodický pokyn k používaniu pokladnice e-kasa klient na evidenciu tržby z predaja tovaru alebo poskytnutia služby prostredníctvom internetového obchodu

Zákon č. 289/2008 Z. z.Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov